Kunnskap, erfaring, nettverk og tilrettelegging
Tjenester
Marin Aqua skal bidra til en bærekraftig verdiskaping innen havbruk.
Marin Aqua bidrar til at større deler av det marine potensialet tas i bruk gjennom anvendelse av forskningsbasert kunnskap og teknologi tilpasset oppdrettsartenes biologiske krav. Vårt fokus er fiskehelse, miljø og lønnsomhet.
Intro til havbruksnæringen
Marin Aqua sørger for at nye aktører blir kjent med næringen gjennom foredrag og omvisning til ulike deler av verdikjeden.
Rådgivning / investering
Vi bistår i markedsføring og salg av teknologi og tjenester nyttig for havbruk samt i søknadsprosesser og finansiering.
Kompetanseoppbygging
Kontakt med NTNU, BI og andre kunnskapsmiljøer avhjelper selskapenes behov for oppdatert og supplerende kompetanse.
Forskning & Utvikling
Ti års erfaring i planlegging og gjennomføring av FoU-prosjekter i industriskala gir godt grunnlag for valg av riktig teknologi.
Energiløsninger
Bruk av fornybar energi som solceller, turbiner og ledlys vil bedre næringens omdømme, redusere kostnader og gi økt driftssikkerhet.
Videobilder og lys
Samarbeid med Sealab Ocean Group i prosjektet INDISAL på identifisering av enkeltindivid av laks gir bedre grunnlag for valg av tiltak.
Dyrevelferd & AI
Videobilder med tidlig registrering og tolkning av endringer i fiskens helsestatus gir oppdretter en mulighet til å reduserer sykdom og tap.
Referanser
«Sealab Ocean Group skaper unike muligheter til å se under vann gjennom bruk av kamera og lys, noe som er til stor hjelp for havbruksnæringen. Marin Aqua har vært viktig for oss som aktiv eier i selskapet og som rådgiver, bl.a. ved at vi nå tilfredsstiller flere av havbruks-næringens mange behov for bedre og mer detaljerte observasjoner i vann»

– Milan Marković, Sealab Ocean Group

«Trondheim Symfoniorkester er et internasjonalt orkester som ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere fra Midt-Norge som arbeider internasjonalt og står for kvalitet - på linje med TSO. Marin Aqua har vært en viktig bidrags-yter til å utarbeide materiale samt presentere TSO for selskaper i havbruk. Vi har tro på at dette vil skape muligheter for samarbeid med slike næringsutøvere framover»

— Nina Steen, kommunikasjonssjef i TSO
«Vi samarbeider med Marin Aqua om salg og innføring av solcellekraftverk til havbruk. De positive signalene vi har fått i møte med aktørene dette året tyder på at næringen ønsker dette velkommen, og da gjerne knyttet til de store smoltanleggene og slakteriene»

— Geir Fikke, prosjektansvarlig i Solenergi FUSen AS
Samarbeids-
partnere / kunder
Marin Aqua samarbeider med selskaper med kompetanse og produkter som vil bidra til at havbruksnæringen bedrer sitt omdømme og fiskens trivsel samt reduserer sine kostnader.